Търгове

Търг за учредяване право на строеж за изграждане на 27 броя надземни гаражи на 27 юни 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж на 27 броя надземни гаражи. Търгът ще се проведе на 27 юни 2019 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.   Обява  29/05/2019 , 09:36 Скица  29/05/2019 , 09:36

Търг за учредяване право на строеж в УПИ I в кв. 61 по план на с. Борилово за изграждане на ОСД - Кафе-аперитив и изграждане на 1 брой надземен гараж в кв. 9901 - "Възраждане" на 26 юни 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж. Търгът ще се проведе на 26 юни 2019 година от 14:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.   Обява  28/05/2019 , 16:23 Схема обект № 1 с. Борилово  28/05/2019 , 16:23 Скица…

Търг за продажба на недвижими имоти на 26 юни 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 26 юни 2019 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.   Обява  27/05/2019 , 15:02    

Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи на 20 юни 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти – земеделски земи под наем за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури. Търгът ще се проведе на 20 юни 2019 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община…

Търг за продажба на МПС, собственост на регионален исторически музей - Стара Загора на 31 май 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на МПС, собственост на регионален исторически музей - Стара Загора. Търгът ще се проведе на 31 май 2019 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.    Обява  30/04/2019 , 11:55

Търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост на 30 май 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост. Търгът ще се проведе на 30 май 2019 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.    Обява  30/04/2019 , 10:28

Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи на 29 май 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти – земеделски земи под наем за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури и под аренда за срок от 15 години за създаване на трайни насаждения. Търгът ще се проведе на 29 май…

Търг за продажба на недвижими имоти на 22 май 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 22 май 2019 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява 22/04/2019, 15:06

Търг за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на централен пазар и микропазари на 09 май 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на Централен покрит зеленчуков пазар по утвърдена схема. Търгът ще се проведе на 09.05.2019 г. от 10:00 часа в стая № 3 в Управлението на звено "Общински пазари", ул. "Пазарска" № 4.  …

Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи на 23 април 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти – земеделски земи под наем за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури. Търгът ще се проведе на 23 април 2019 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали