Търгове

Търг за учредяване право на строеж в УПИ ІІІжспг, кв. 412, гр.Стара Загора за изграждане на 14 броя надземни гаражи на 19 май 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 14 броя надземни гаражи. Търгът ще се проведе на 19 май 2021 година от 14:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява Комбинирана скица

Търг за продажба на недвижими имоти на 19 май 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 19 май 2021 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява

Търг за отдаване под наем за срок от 7 години на общински имоти - земеделски земи на 13 май 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти - земеделски земи под наем за срок от 7 години за отглеждане на едногодишни полски култури. Търгът ще се проведе на 13 май 2021 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.…

Търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост на 28 април 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост. Търгът ще се проведе на 28 април 2021 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.  Обява  29/03/2021 , 09:47

Търг за учредяване право на строеж в поземлен имот на 23 април 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж в Поземлен имот с идентификатор 68850.515.679 по КККР на гр. Ст. Загора, с площ 828 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, представляващ УПИ ХV679, кв. 1 по…

Търг за продажба на недвижими имоти на 21 април 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 21 април 2021 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява

Търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от 5 години на 22 април 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи за срок от 5 /пет/ години за отглеждане на едногодишни полски култури. Търгът ще се проведе на 22 април 2021 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.  Обява …

Търг за отдаване под наем за срок от 5 години на части от терени общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи (РИЕ) на 20 април 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи (РИЕ) за срок от 5 години. Търгът ще се проведе на 20 април 2021 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.  Обява

ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 7 ГОДИНИ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ - ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ НА 14 АПРИЛ 2021 Г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти - земеделски земи под наем за срок от 7 години за отглеждане на едногодишни полски култури. Търгът ще се проведе на 14 април 2021 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара…

Търг за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на Централен пазар и микропазари на 25 март 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на Централен покрит пазар по утвърдена схема и на микропазари. Търгът ще се проведе на 25.03.2021 г. от 10:00 часа в стая № 3 в Управлението на звено "Общински пазари", ул. "Пазарска" №…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали