Търг за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на 08 септември 2021 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да поддържат пасищата в добро земеделско и екологично състояние за срок от 1 /една/ стопанска 2021/2022 година –от 01.10.2021г. до 30.09.2022 г.

Търгът ще се проведе на 08 септември 2021 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.

 

Обява  12/08/2021 , 11:15

с. Воденичарово

с. Еленино

с. Самуилово

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали