Търг за отдаване под наем на помещения на общинското търговско дружество МЦ „Дерма Гард – Стара Загора“ ЕООД на 21 септември 2022 г.

Размер на шрифта: A A A

МЦ „Дерма Гард – Стара Загора” ЕООД, гр. Стара Загора, ул. „Генерал Столетов” № 0, ЕИК 000812186, в изпълнение на Решение № 1877 от 28.07.2022 год. на Общински съвет Стара Загора и на основание Заповед № 32  от 19.08.2022 г. на Управителя на Медицински център „Дерма Гард – Стара Загора“ ЕООД обявява Процедура за откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на помещения с обща площ 285 кв.м. от едноетажна масивна сграда, цялата със ЗП – 410 кв.м., в блок Стационар на медицинския център на територията на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД гр. Стара Загора, представляваща сграда с идентификатор 68850.502.497.91 по КККР на гр. Стара Загора, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.502.497, с предназначение: здравно заведение. 

  1. Дата и място за провеждане на търга - търгът ще се проведе на 21.09.2022 г. от 13.00 часа в администрацията на „Медицински център „Дерма Гард – Стара Загора“ ЕООД, ул.“Генерал Столетов“ № 0
  2. Начална тръжна цена на месечна наемна вноска – 1 740.00 лв. без ДДС.
  3. Получаване на тръжна документация – до 15.00 ч. на 20.09.2022 г.
  4. Депозит за участие в размер на 870.00 лв. се внася до 13:00 ч. на 20.09.2022 г.  в касата на дружеството или по банкова сметка: IBAN:BG73 UNCR 7630 1074 9852 27, BIC: UNCRBGSF в УниКредит Булбанк АД клон Стара Загора.
  5. Оглед на имота – може да се извършва от закупилите документация всеки работен ден до датата, определена за провеждане на търга.
  6. Дата и място за представяне на документи за участие - Всеки кандидат представя необходимите документи за участие в публичният търг с тайно наддаване в сградата на дружеството не по-късно от деня и часа на провеждането му.

За справки и информация тел. 0889 987 344

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали