Издаване на Карта за паркиране на хора с трайни увреждания в "Зелена зона"

Размер на шрифта: A A A

 

Описание на услугата 58.05 KB

Заявление 551.87 KB

Документи, които се прилагат към заявлението:

- Копие от документ за самоличност/копие от акт за раждане на лица под 18 години/
- Копие от експертното решение на ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК
- Актуална цветна снимка паспортен формат
- Копие от регистрационен талон на автомобила /част I/
- Пълномощно, в случаите когато заявлението се подава от упълномощено лице с нотариална заверка на подписите
- Удостоверение за семейно положение /когато е приложимо/
- Документ, удостоверяващ настойничество или попечителство /когато е приложимо/.

Срок за предоставяне на услугата: 10 дни

Такса: няма

Подаване на гише

Услугата може да бъде заявена на Работно място № 5 в Центъра за услуги и информация, в сградата на Община Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж.

Работно време: 08:30-17:30 ч.(без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 ч.

 

Горещ телефон
за сигнали