Издаване на Карта за безплатно паркиране на електромобили

    Документи, които се прилагат към заявлението: - Копие от свидетелство за регистрация на МПС; - Документи, удостоверяващи правното основание за ползване на автомобила; - Документ, удостоверяващ платена застраховка…

Издаване на Карта за ползване на предплатено локално паркиране на лек автомобил в границите на „Зелена зона" на територията на община Стара Загора

  Декларация, че заявителят че не ползва и не е отдал под наем гаражна клетка или място за паркиране в урегулирания поземлен имот, където е посочил постоянния или настоящия си…

Издаване на Карта за ползване на предплатен абонамент за паркиране за служебни нужди в границите на „Зелена зона” от предприятия и организации

    Документи, които се прилагат към заявлението:- Декларация по чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър;- Копие от регистрационния/ите талон/и на автомобила/ите /част І/;*Когато автомобилът, с който се…

Издаване на Карта за ползване на предплатен абонамент за паркиране за служебни нужди в границите на „Зелена зона” от лекари или лечебни заведения

 Документи, които се прилагат към заявлението: - Декларация по чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър;- Копие от регистрационния/ите талон/и на автомобила/ите /част І/;*Когато автомобилът, с който се…

Издаване на Разрешение за достъп и движение в централна градска част

   Документи, които се прилагат към заявлението: - Копие от Удостоверение от Агенция по вписванията; - Копие от регистрационен/ни/ талон/и/ на автомобила/лите; * Забележка: Когато автомобилът, с който се извършва дейността не…

Издаване на Разрешение за таксиметров превоз на пътници

  Заявление за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници  Заявление за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници      Документи, които се прилагат към заявлението за издаване на разрешение…

Горещ телефон
за сигнали