Издаване на Карта за безплатно паркиране на електромобили

Образци
Заявление за издаване на карта за безплатно паркиране на електромобили

Правно основание
Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора - чл. 47в

Необходими документи:
- Заявление за издаване на карта за безплатно паркиране на електромобили
- Свидетелство за регистрация на автомобила /копие/
- Документи, удостоверяващи правното основание за ползване на автомобила
- Документ, удостоверяващ платена застраховка „Гражданска отговорност
- Изрично пълномощно - в случаите, когато искането се подава от пълномощник.
Забележка: При подаване на заявлението, лицата представят за справка лична карта и регистрационния талон на електромобила.

Срок за предоставяне на услугата - 10 дни

Такса - няма

Подаване на гише
Услугата може да бъде заявена на Работно място № 5 в Центъра за услуги и информация, в сградата на Община Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж.
Работно време: 08:30-17:30 ч.(без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 ч.

Подаване по електронен път 
https://starazagora.bg/bg/podavane-na-zayavlenie-po-stopanska-politika  
Услугата може да бъде заявена по електронен път, но готовия документ се получава само на Работно място № 5 в Центъра за услуги и информация.

 

На улици и площади общинска собственост, с въведен режим на платено паркиране в границите на „Зелена зона“ се въвежда режим на безплатно паркиране на електромобили използващи двигател с изцяло електрическо захранване.

Правото на електромобилите използващи двигател с изцяло електрическо захранване да паркират в режим на безплатно паркиране се установява с надлежно издадена едногодишна карта от Община Стара Загора, поставена на видно място на таблото в долния десен ъгъл на предното стъкло на електромобила по начин, незатрудняващ осъществяването на контрол.

Карта за за безплатно паркиране на електромобили в границите на „Зелена зона” се издава от отдел „Транспорт“ и се подписва от Заместник-кмет "Транспорт, чистота и екология".

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали