Издаване на Карта за ползване на предплатен абонамент за паркиране за служебни нужди в границите на „Зелена зона” от лекари или лечебни заведения

Образци
Заявление за ползване на предплатен абонамент за паркиране за служебни нужди в границите на „Зелена зона”
Декларация по чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър

Правно основание
Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора - чл. 40, ал. 3

Необходими документи
- Заявление за ползване на предплатен абонамент за паркиране за служебни нужди в границите на „Зелена зона”
- Декларация по чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър
- Регистрационен талон на автомобила - част І /копие/
Забележка: Когато автомобилът, с който се извършва дейността, не е собственост на предприятието или организацията, е нужно да се представи и копие на документа, удостоверяващ правното основание за ползването му.
- Изрично пълномощно - в случаите, когато искането се подава от пълномощник.

Срок за предоставяне на услугата - 15 дни

Такса
Такса за служебно паркиране на МПС, собственост или ползвани по силата на договор от еднолични търговци и еднолични търговски дружества, регистрирани от лекари, лечебни заведения за болнична помощ и лечебни заведения по смисъла на чл.10 от Закона за лечебните заведения в режим на предплатен абонамент на терените общинска собственост, определени като "Зелена зона" по смисъла на Наредбата за обществения ред при ползване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора за 1 година – 200.00 лв. 

Банкова сметка
УниКредит Булбанк АД – клон Стара Загора
BIC код: UNCR BGSF
Банкова сметка – BG62 UNCR 7000 8422 2363 84
Код за вид плащане: 44 80 08

Таксата се заплаща при получаване на картата.

Подаване на гише
Услугата може да бъде заявена на Работно място № 5 в Центъра за услуги и информация, в сградата на Община Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж.
Работно време: 08:30-17:30 ч.(без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 ч.

Подаване по електронен път 
https://starazagora.bg/bg/podavane-na-zayavlenie-po-stopanska-politika
Услугата може да бъде заявена по електронен път, но готовия документ се получава само на Работно място № 5 в Центъра за услуги и информация.
 

В границите на „Зелена зона“ се допуска платено паркиране „Служебен абонамент“, в работни дни и часове от 8:00 до 18:00 часа.

  1. Еднолични търговци или еднолични търговски дружества, регистрирани от лекари, лечебни заведения за болнична помощ и лечебни заведения по смисъла на чл. 10 от Закона за лечебните заведения, регистрирани на територията на Община Стара Загора, желаещи да ползват предплатен абонамент за служебни нужди в границите на „Зелена зона“ за собствено МПС или използвано от тях МПС подават заявление по образец в Община Стара Загора. Към заявлението се прилага заверено копие на свидетелството за регистрация на МПС. В случай, че заявителят използва МПС по силата на правно основание, различно от правото на собственост, същият следва да бъде вписан като ползвател в свидетелството за регистрация на МПС съгласно чл. 4, ал. 3 от Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства.

    2. Моторно превозно средство в режим на предплатено абонаментно паркиране за служебни нужди по чл. 40, ал. 3, т. 1 се обозначава с карта, издадена от Община Стара Загора, поставена на видно място – на арматурното табло откъм страната на водача.

Карта за ползване на предплатен абонамент за паркиране за служебни нужди в границите на „Зелена зона” се издава от отдел „Транспорт“ и се подписва от Заместник-кмет "Транспорт, чистота и екология".

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали