Издаване на Карта за ползване на предплатено локално паркиране на лек автомобил в границите на „Зелена зона" на територията на община Стара Загора

Образци
Заявление за ползване на предплатено локално паркиране на живущи в границите на „Зелена зона”
Декларация, че заявителят не ползва и не е отдал под наем гаражна клетка или място за паркиране в урегулирания поземлен имот, където е посочил постоянния или настоящия си адрес и не е променял предназначението на такова помещение

Правно основание
Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора - чл. 47а, ал. 1, чл. 47б, ал. 1

Необходими документи
- Заявление за ползване на предплатено локално паркиране на живущи в границите на „Зелена зона”
- Лична карта /копие/
- Регистрационен талон на автомобила - част І /копие/
- Нотариален акт на жилищния имот /копие/
- Декларация, че заявителят не ползва и не е отдал под наем гаражна клетка или място за паркиране в урегулирания поземлен имот, където е посочил постоянния или настоящия си адрес и не е променял предназначението на такова помещение
Забележка *Когато автомобилът не е собственост на лицето, е нужно да се предостави копие на документа, удостоверяващ правното основание за ползването му.
** Когато имотът не е собственост на лицето, е нужно да се предостави копие на документа, удостоверяващ правното основание за ползването му.
- Изрично пълномощно - в случаите, когато искането се подава от пълномощник.

Срок за предоставяне на услугата - 15 дни

Такса
Такса за платено локално паркиране на лични автомобили, разрешено по реда на Наредбата за обществения ред при ползване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора за 1 година - за първи автомобил - 60.00 лв., за втори автомобил – 120.00 лв 

За издаване на дубликат или преиздаване при промяна на обстоятелствата на карти за годишен абонамент се заплаща 20.00 лв.

Банкова сметка
УниКредит Булбанк АД – клон Стара Загора
BIC код: UNCR BGSF
Банкова сметка – BG62 UNCR 7000 8422 2363 84
Код за вид плащане: 44 80 08

Таксата се заплаща при получаване на картата.

Подаване на гише
Услугата може да бъде заявена на Работно място № 5 в Центъра за услуги и информация, в сградата на Община Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж.
Работно време: 08:30-17:30 ч.(без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 ч.

Подаване по електронен път 

без електронен подпис
https://starazagora.bg/bg/podavane-na-zayavlenie-po-stopanska-politika
Услугата може да бъде заявена по електронен път, но готовия документ се получава само на Работно място № 5 в Центъра за услуги и информация.
с електронен подпис

 

На улици и площади общинска собственост, с въведен режим за паркиране „Зелена зона”, Кметът на Общината може да въвежда режим на предплатено локално паркиране на леки автомобили, чийто ползватели живеят в жилищни имоти, попадащи в зоната за почасово платено паркиране, като имат постоянен или настоящ адрес, съвпадащ с адреса на имота.

  1. Лицата, ползващи леки автомобили на правно основание, живущи в имоти, находящи се в зони с въведен режим на паркиране “Зелена зона“, имат право да паркират в тази зона, в близост до постоянния и настоящия си адрес, в обсега на пресичане на първите съседни улици, на които е разрешено паркирането.
  2. Моторното превозно средство се обозначава с карта, издадена от Община Стара Загора, поставена на видно място – на арматурното табло откъм страната на водача.
  3. Едногодишни карти не се издават на лица, ползващи място за паркиране или гаражна клетка в урегулирания поземлен имот, на който е постоянния им или настоящ адрес или са променяли предназначението на такива помещения.
  4. Притежаването на едногодишната карта не отменя съответната санкция при паркиране на леки автомобили в нарушение на ЗДвП и ППЗДвП и настоящата наредба.

Карта за ползване на предплатено локално паркиране на лек автомобил в границите на „Зелена зона” се издава от отдел „Транспорт“ и се подписва от Заместник-кмет "Транспорт, чистота и екология".

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали