Управление на отпадъците

Информация относно управлението на строителни отпадъци от строителство, ремонт и разрушаване на сгради и техническа инфраструктура

Информация за предаване на едрогабаритни отпадъци

Информация за предаване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

Предаване на разделно събрани негодни за употреба батерии и акумулатори от домакинствата

Информация за предаване на излезли от употреба гуми

Информация за предаване на излезли от употреба моторни превозни средства

Информация относно изпълнение на изискванията за разделно събиране на отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло и метал

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия и картон

Информация за предаване на разделно събрани отпадъци от черни и цветни метали, образувани в домакинствата

Информация за разделно събиране с цел оползотворяване на ненужни дрехи, обувки и домашен текстил

Информация относно събиране на опасни битови отпадъци

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали