Управление на отпадъците

Информация относно управлението на строителни отпадъци от строителство, ремонт и разрушаване на сгради и техническа инфраструктура

Информация за предаване на едрогабаритни отпадъци

Информация за предаване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

Предаване на разделно събрани негодни за употреба батерии и акумулатори от домакинствата

Информация за предаване на излезли от употреба гуми

Информация за предаване на излезли от употреба моторни превозни средства

Информация относно изпълнение на изискванията за разделно събиране на отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло и метал

Информация за предаване на разделно събрани отпадъци от черни и цветни метали, образувани в домакинствата

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия и картон

Информация за разделно събиране с цел оползотворяване на ненужни дрехи, обувки и домашен текстил

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали