Условия за кандидатстване за настаняване в общинско жилище

Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на община Стара Загора определя критериите за установяване на жилищните нужди на гражданите

ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ В ЖИЛИЩА ИМАТ ГРАЖДАНИ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА / ДОМАКИНСТВА, КОИТО ОТГОВАРЯТ ЕДНОВРЕМЕННО НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

 1. Заявителят - член от семейството (домакинството) е български гражданин с адресна регистрация и постоянен адрес на територията на населеното място за което кандидатства за жилище, повече от 1 година без прекъсване
 2. Не притежават жилищен имот или повече от ½ ид.ч. от такъв, на територията на общината и в населени места от 1-ва до 3-та категория на територията на страната
 3. Не притежават незастроен поземлен имот, предназначен за жилищно или вилно строителство, идеални части от такъв имот по-малко от 1/2, но не - повече от 100 кв. м., или право на строеж в същите размери на територията на общината и в населени места от 1-ва до 3-та категория на територията на страната
 4. Не притежават обекти с производствено и/или търговско предназначение, работилници, магазини, офиси, ателиета, складове за търговска и стопанска дейност или идеални части от такива имоти
 5. Не са прехвърляли имоти по т. 2, 3 и 4 на други лица през последните десет години, с изключение на прекратяване на съсобственост или дарение в полза на държавата, общината или организации, осъществяващи дейност в обществена полза
 6. Не притежават имущество в: налични парични средства по влогове, моторни превозни средства и други дълготрайни и краткотрайни активи на обща стойност по-голяма от данъчната оценка на жилище към момента на подаване на заявлението, съответстващо на нуждите на семейството, съгласно нормите по чл. 18
 7. Лицата и членовете на техните семейства (домакинства) не са се самонастанявали в общински жилища, включително и такива, които са необитаеми и застрашени от самосрутване
 8. Не са прекратявани наемни правоотношения с лицата и членовете на техните семейства (домакинства) по тяхна вина
 9. Не е настанен в жилище, собственост на държавата, или на търговско дружество на законово основание
 10. Обитават недостатъчна жилищна площ, съгласно нормите, определени в чл.18
 11. Средномесечният доход за член от семейството (домакинството) е една минимална работна заплата към момента на заявяване за включване в картотеката на нуждаещите се от жилище граждани.
 12. Не притежават учредено право на ползване върху жилищен или вилен имот на територията на общината и в населени места от 1-ва до 3-та категория на територията на страната
 13. Да не са осъждани за тежки умишлени престъпления

НОРМИ ЗА ЖИЛИЩНО ЗАДОВОЛЯВАНЕ / чл. 18, ал. 1 /

 • На едночленно семейство – до 25 кв.м. застроена площ на жилището
 • На двучленно семейство - до 40 кв.м. застроена площ на жилището
 • На тричленно и четиричленно семейство - до 55 кв.м. застроена площ на жилището
 • На семейство с 5 и повече членове – допълнително до 15 кв. м. застроена площ на жилището за следващите членове

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАРТОТЕКИРАНЕ:

 1. Заявление за включване в картотеката на нуждаещите се от жилище граждани на основание чл.8, ал.1 от НРУУРОЖИТОС 
 2. Декларация по чл. 8 ал. 1 от НРУУРОЖИТОС
 3. Удостоверение от Служба по вписванията за извършени сделки с недвижими имоти
 4. Свидетелство за съдимост
 5. Удостоверение за декларирани имоти
 6. Удостоверения за годишните доходи от трудово или служебно правоотношение за предходната година, получавани пенсии, обезщетения, добавки и помощи (ако има такива), а при наличие на други доходи - копия от подадените данъчни декларации за последната изтекла календарна година
 7. Копия от договорите за наем и аренда, когато лицата и членовете на техните семейства (домакинства) живеят под наем на свободно договаряне или копие от документа за собственост на жилището
 8. Копие от решения на ТЕЛК (ако има такива)
 9. Документи, удостоверяващи доходи от рента на земеделски земи и земеделски производители
 10. Когато е декларирано имущество към заявлението се прилагат: копия от притежаваните акции, облигации, ДЦК, КБ, ЗБ и др. ценни книжа, документи за застрахователната стойност на МПС, селскостопански машини и други пазарни оценки от лицензирани оценители, данъчни оценки
 11. Копие от документ за образователна степен или професионална квалификация

СЕМЕЙСТВАТА (ДОМАКИНСТВАТА), КОИТО ОТГОВАРЯТ НА УСЛОВИЯТА, СЕ ПОДРЕЖДАТ В ЗАВИСИМОСТ ОТ СТЕПЕНТА НА ЖИЛИЩНАТА ИМ НУЖДА В ГРУПИ, КАКТО СЛЕДВА:

 • 1-ва група – живеещи в помещения, негодни за обитаване, вредни в санитарно-хигиенно отношение или застрашени от самосрутване, освидетелствани по установения за това ред
 • 2-ра група - семейства, живеещи под наем, въз основа на свободно договаряне
 • 3-та група - семейства, настанени под наем в резервни общински жилища
 • 4-та група - заемащи недостатъчна жилищна площ по нормите на чл.18

ПРИ ПОДРЕЖДАНЕ В ЕДНА И СЪЩА ГРУПА СЕ ДАВА ПРЕДИМСТВО НА:

 1. семейства, в които един от членовете е с трайно намалена работоспособност – над 90 %
 2. самотни родители на непълнолетни деца
 3. семейства с повече от две деца
 4. по-висока образователна степен или професионална квалификация
 5. при равни други условия, предимство се дава на по-продължително картотекиране

КОМИСИЯ:

 1. Разглежда подадените до 31 декември на предходната година, декларации на включени в списък за настаняване и неполучили жилища, семейства /домакинства/
 2. Разглежда подадени до 31 декември на предходната година, нови заявления за картотекиране, окомплектовани с необходимите документи, произнася се с решение за включване или отказ за включване в картотеката и определя степента на жилищната нужда по групи
 3. На база разгледани и утвърдени заявления по т. 1 и т. 2, изготвя проект на годишен списък до 28 февруари

 

Проекто-списъкът се обявява между 1 и 5 март на информационно табло в администрацията. В 14- дневен срок от датата на обявяване, заинтересованите лица могат да правят възражения пред кмета на общината
 • Кметът на общината разглежда постъпилите възражения и утвърждава списъка до 31 март
 • Утвърденият списък се обявява на информационното табло в сградата на Общината и на страницата в Интернет
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали