Условия за кандидатстване за настаняване в общинско жилище

Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на община Стара Загора определя критериите за установяване на жилищните нужди на гражданите

Право да кандидатстват за настаняване под наем в жилища имат граждани и техните семейства/домакинства, които отговарят едновременно на следните условия:

1. Заявителят - член от семейството (домакинството) е български гражданин с адресна регистрация и постоянен адрес на територията на населеното място за което кандидатства за жилище, повече от 1 година без прекъсване;

2. Не притежават жилищен имот или повече от ½ ид.ч. от такъв, на територията на общината и в населени места от 1-ва до 3-та категория на територията на страната;

3. Не притежават незастроен поземлен имот, предназначен за жилищно или вилно строителство, идеални части от такъв имот по-малко от 1/2, но не - повече от 100 кв. м., или право на строеж в същите размери на територията на общината и в населени места от 1-ва до 3-та категория на територията на страната;

4. Не притежават обекти с производствено и/или търговско предназначение, работилници, магазини, офиси, ателиета, складове за търговска и стопанска дейност или идеални части от такива имоти;

5. Не са прехвърляли имоти по т. 2, 3 и 4 на други лица през последните десет години, с изключение на прекратяване на съсобственост или дарение в полза на държавата, общината или организации, осъществяващи дейност в обществена полза;

6. Не притежават имущество в: налични парични средства по влогове, моторни превозни средства и други дълготрайни и краткотрайни активи на обща стойност по-голяма от данъчната оценка на жилище към момента на подаване на заявлението, съответстващо на нуждите на семейството, съгласно нормите по чл. 18;

7. Лицата и членовете на техните семейства (домакинства) не са се самонастанявали в общински жилища, включително и такива, които са необитаеми и застрашени от самосрутване;

8. Не са прекратявани наемни правоотношения с лицата и членовете на техните семейства (домакинства) по тяхна вина;

9. Не е настанен в жилище, собственост на държавата, или на търговско дружество на законово основание;

10. Обитават недостатъчна жилищна площ, съгласно нормите, определени в чл.18;

11. Средномесечният доход за член от семейството (домакинството) е една минимална работна заплата – 510 лв;

12. Не притежават учредено право на ползване върху жилищен или вилен имот на територията на общината и в населени места от 1-ва до 3-та категория на територията на страната.

13. Да не са осъждани за тежки умишлени престъпления.

 

НОРМИ ЗА ЖИЛИЩНО ЗАДОВОЛЯВАНЕ / чл. 18, ал. 1 /

На едночленно семейство – до 25 кв.м. застр. площ на жилището

На двучленно семейство - до 40 кв.м. застр. площ на жилището

На тричленно и четиричленно семейство - до 55 кв.м. застр. площ на жилището

На семейство с 5 и повече членове – допълнително до 15 кв. м. застроена площ на жилището за следващите членове.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАРТОТЕКИРАНЕ:

1. Удостоверения за постоянен и настоящ адрес. /информацията се получава служебно /

2. Удостоверение от Служба по вписванията за извършени сделки с недвижими имоти.

3. Свидетелство за съдимост.

4. Удостоверение за декларирани имоти./информацията се получава служебно/

5.Служебни бележки за годишните доходи от трудово или служебно правоотношение за предходната година, а при наличие на други доходи – копия от подадените данъчни декларации за последната изтекла календарна година.

6. Копия от договорите за наем и аренда, когато лицата и членовете на техните семейства (домакинства) живеят под наем на свободно договаряне.

7. Копие от решения на ТЕЛК (ако има такива).

8. Документи, удостоверяващи доходи от рента на земеделски земи и земеделски производители.

9. Когато е декларирано имущество към заявлението се прилагат: копия от притежаваните акции, облигации, ДЦК, КБ, ЗБ и др. ценни книжа, документи за застрахователната стойност на МПС, селскостопански машини и други пазарни оценки от лицензирани оценители, данъчни оценки.

10. Копие от документ за образователна степен или професионална квалификация.

 

Семействата (домакинствата), които отговарят на условията, се подреждат в зависимост от степента на жилищната им нужда в групи, както следва:

1-ва група – живеещи в помещения, негодни за обитаване, вредни в санитарно-хигиенно отношение или застрашени от самосрутване, освидетелствани по установения за това ред;

2-ра група - семейства, живеещи под наем, въз основа на свободно договаряне;

3-та група - семейства, настанени под наем в резервни общински жилища;

4-та група - заемащи недостатъчна жилищна площ по нормите на чл.18.

 

При подреждане в една и съща група се дава предимство на:

1. семейства, в които един от членовете е с трайно намалена работоспособност – над 90 %;

2. самотни родители на непълнолетни деца;

3. семейства с повече от две деца

4. по-висока образователна степен или професионална квалификация;

5. при равни други условия, предимство се дава на по-продължително картотекиране.

 

КОМИСИЯ:

1. Разглежда подадените до 31 декември на предходната година, декларации на включени в списък за настаняване и неполучили жилища, семейства/домакинства/.

2. Разглежда подадени до 31 декември на предходната година, нови заявления за картотекиране, окомплектовани с необходимите документи, произнася се с решение за включване или отказ за включване в картотеката и определя степента на жилищната нужда по групи.

3. На база разгледани и утвърдени заявления по т. 1 и т. 2, изготвя проект на годишен списък до 28 февруари.

 

Проекто-списъкът се обявява между 1 и 5 март на информационно табло в администрацията. В 14- дневен срок от датата на обявяване, заинтересованите лица могат да правят възражения пред кмета на общината

- Кметът на общината разглежда постъпилите възражения и утвърждава списъка до 31 март.

- Утвърденият списък се обявява на информационното табло в сградата на Общината и на страницата в Интернет.

 

Горещ телефон
за сигнали