Условия за провеждане на търг за отдаване под наем на земеделска земя

ПРАВИЛА

за участие и провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на поземлени имоти, частна общинска собственост

Община Стара Загора, на основание Заповед  № XXXXX / ДД.ММ.ГГ и Заповед  № XXXXX / ДД.ММ.ГГ обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти, частна общинска собственост, който ще се проведе на ДД.ММ.ГГ от ХХ.ХХ часа в Зала X на Общината при следните правила:

1. В деня и часа определени за провеждане на публичния търг, председателят на комисията проверява присъствието на членовете и в случай, че отсъства член на комисията, отсъстващият се замества от резервен член и обявява откриването на търга.

2. Когато е закупена повече от една документация и на публичния търг се яви само един участник, същият се отлага с 1 час. Ако и след този срок не се яви друг участник, търг не се провежда.

3. Председателят на комисията предупреждава присъстващите, че са длъжни да спазват утвърдените тръжни правила и реда в залата. При неспазване на дадените указания, същият предупреждава съответното лице, че при повторно нарушение ще бъде отстранено от залата.

При повторно нарушение, лицето (включително и ако е участник в процедурата или негов представител или пълномощник), се отстранява от залата и от участие, като при необходимост се изисква съдействие от охраната на сградата, а при отказ се уведомяват органите на полицията.

4. По преценка на председателя може да бъде преустановено провеждането на търга. Със заповед на Кмета на Общината се насрочва нова дата за провеждането му. Търгът започва от действието, при което е бил прекъснат и обявените до този момент за спечелили участници за отделни поземлени имоти, респективно закупилите документация, запазват правата си. Фактите и обстоятелствата по прекъсването се отразяват в протокола.

5. Когато за провеждането на публичен търг за даден поземлен имот не се регистрира нито един участник, както и когато не бъде допуснат участник, комисията го обявява за не проведен и се провежда нов търг за този обект.

6. Когато за провеждането на публичен търг за поземлен имот се регистрира само един участник, който може да бъде допуснат, както и когато е допуснат само един участник, търг не се провежда и се обявява повторен.

Когато за провеждането на повторен публичен търг се регистрира само един участник, който може да бъде допуснат, както и когато е допуснат само един участник, същият се обявява за спечелил, ако ценовото му предложение е не по-ниско от началната тръжна цена, увеличена с една стъпка за наддаване.

7. При закъснение на участник или негов представител след откриване на публичния търг с явно наддаване, същият може да се допусне до участие за съответния поземлен имот с решение на тръжната комисия, ако не е приключило обявяването на допуснатите участници.

8. Участниците в търга представят пред комисията документ за самоличност, нотариално заверено пълномощно в оригинал или нотариално заверен препис, когато участникът се представлява от пълномощник. За кандидатите – юридически лица, актуалното състояние се установява от Търговския регистър.

Пред комисията се представя надписан плик с името на участника, номера и землището на поземления имот, предмет на публичния търг, съдържащ следните документи:

8.1. Заявление за участие;

8.2. Квитанция за закупена тръжна документация до ХХ.ХХ  часа на ДД.ММ.ГГ в размер на 48 лева /с ДДС/ – оригинал;

8.3. Документ за депозит, внесен до ХХ.ХХ  часа на ДД.ММ.ГГ – оригинал /посочва се датата на търга, землището и № на поземления имот, за който ще се участва/;

Депозитите за участие в търга се внасят само по банкова сметка на община Стара Загора:

„УниКредит Булбанк“ АД, ВIС код: UNCRBGSF, IВАN: ВG 65 UNCR 7000 332 223 6387.

8.4. Удостоверение от НАП за липса на задължения, издадено не повече от 30 /тридесет/ дни преди датата на провеждане на търга – оригинал;

8.5. Декларация за липса на задължения към община Стара Загора

Справка за задълженията на кандидатите за участие в търга към Община Стара Загора, ще се извършва от комисията.

8.6. Декларация за оглед на поземления имот и запознаване с тръжните правила;

Информация за оглед на поземлените имоти: отдел „Стопанска политика“, стая 6, тел. 042/614 6 и чрез кмет/кметски наместник на съответното населено място (землище).

8.7. Декларация, че спрямо участника не е провеждана процедура по административно изземване и др.

8..Нотариално заверено пълномощно – заверено копие /вярно с оригинала/, когато участникът се представлява от пълномощник.

След приключване на процедурата, документите остават на съхранение в общината

9. Комисията проверява дали са спазени условията за участие в търга, представените документи и обявява редовността на предложението. При отстраняване от участие, се посочва конкретното основание за това.

  Не се допускат до участие в търга кандидати, които не отговарят на изискванията посочени в т. 8 или са декларирали неверни данни.

10. Председателят обявява началната тръжна цена и стъпката на наддаване, като поканва последователно по реда на подаване на документите всички допуснати участници в търга да потвърдят устно началната тръжна цена.

11. Наддаването се извършва чрез гласно обявяване от участниците на последователни суми над началната цена, всяка от които е по-висока от предходната с една стъпка на наддаване, разграничени от председателя на тръжната комисия със звуков сигнал. Последователността, в която участниците обявяват предложенията си, се определя от реда на подаване на документите за участие в търга. Обявената от участника сума го обвързва към комисията и другите участници в търга, без право на позоваване на грешка.

12. В случай, че някой от участниците в публичния търг след изрична покана от председателя не потвърди първоначалната тръжна цена, както и ако никой от участниците не предложи цена по-висока поне с една стъпка над първоначалната, внесените от тях депозити не се възстановяват.

13. При пропускане на реда на някой от участниците, участникът обявил последната достигната цена, може да посочи следващата по размер сума, увеличена със стъпката на наддаване.

14. Председателят прави предупреждение, преди третото обявяване на последната предложена цена, че е последно и ако няма друго предложение, обявява приключване на наддаването със звуков сигнал. Председателят обявява спечелилия участник и закрива публичния търг за този обект.

По описаната до т.14 процедура се провежда търг за всеки един поземлен имот от списъка.

15. В случаите, когато кандидат, който вече е участвал за един поземлен имот с документите изброени в т.8 и одобрени от комисията, заяви участие за повече поземлени имоти в търга, за всеки следващ обект представя в плик следните документи:

15.1. Заявление за участие;

15.2. Документ за депозит, внесен до ХХ.ХХ  часа на ДД.ММ.ГГ – оригинал /посочва се датата на търга, землището и № на поземления имот, за който ще се участва/;

Депозитите за участие в търга се внасят само по банкова сметка на община Стара Загора: „УниКредит Булбанк“ АД, ВIС код: UNCRBGSF, IВАN: ВG 65 UNCR 7000 332 223 6387.

15.3. Декларация за липса на задължения към община Стара Загора

15.4. Декларация за оглед на поземления имот и запознаване с тръжните правила;

15.5. Копие от документи по т.8.2, 8.4, 8.5, 8.7  и 8.8.

16. След закриването на търга, депозитите на неспечелилите и отстранените участници, се освобождават по разпореждане на председателя на комисията, само по банков път, след представяне на удостоверение за актуална банкова сметка в стая 410 на Общината.

17. Не се възстановяват депозитите на не явилите се или неподали предложение участници, както и в случаите предвидени в т. 12 от тръжните правила.

18. Депозитът на спечелилия участник се задържа като гаранция за изпълнение на клаузите по наемния договор.

19. 3а резултатите от търга комисията съставя протокол в два екземпляра, който се подписва от всички членове на комисията и от спечелилия участник. Един от екземплярите се връчва срещу подпис на обявения за спечелил участник. При писмено поискване от друг участник, същият има право да получи копие от протокола.

20. Въз основа на резултатите от публичния търг, Кметът на Общината издава заповед, с която определя класирането до второ място, спечелилия участник и отстранените участници.

21. Заповедта по т. 20 се издава в 7 /седем/-дневен срок от приключване на процедурата по провеждането на публичния търг и се обявява на информационното табло в партера на Общината. При поискване от заинтересован участник, същият има право да получи копие от заповедта.

Заповедта може да се оспори от заинтересуваните участници в публичния търг в 14-дневен срок от деня на обявяването ѝ по реда на Административно-процесуалният кодекс /АПК/.

22. След изтичане на срока за обжалване, спечелилите следва да се явят в стая 615 на Община Стара Загора за получаване на друга заповед на Кмета, в която са посочени сроковете, реда, начина и условията на плащането на цената, които наемателят трябва да внесе и/или изпълни.

Обявеният за спечелил участник е длъжен, в срока указан в заповедта по т. 22 да извърши дължимите плащания, в размер на един годишен наем - достигната тръжна цена без ДДС.

23. Ако спечелилият не внесе дължимите суми до изтичане на определения срок, той губи правата си за сключване на договора, както и внесения депозит. В този случай Кметът на общината може да покани за плащане в определен срок и сключване на договор класиран участник, предложил следваща по размер цена.

24. Ако и следващият класиран участник не внесе дължимите суми в определения срок, се обявява и провежда нов публичен търг.

25. Между спечелилия търга и Община Стара Загора се сключва договор за наем (приложен в тръжната документация), след представяне на платежните документи в стая 615.

26. Договорът за наем се вписва от наемателя  в Агенция по вписване - Служба по вписванията - Стара Загора, като всички разходи по вписването са за негова сметка. Два екземпляра от вписания договор се представят в Община Стара Загора, стая 615.

27. Специфични условия:

Относно справки за оглед на обектите или друга информация, свързана с тях: Отдел „Стопанска дейност“ стая 618 и/или 615 в сградата на Общинска администрация, тел. 042/614 678; 614 675, както и кмет/кметски наместник за обектите в селата.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали