Условия за провеждане на търг за продажба на недвижим имот

Правила
за участие и провеждане на публичен търг с явно наддаване,
за продажба на недвижими имоти и учредяване право на строеж
върху имоти - частна общинска собственост

 

Публичният търг се провежда на основание Заповед на Кмета на Община Стара Загора при следните условия:

 1. В деня и часа, определени за провеждане на публичния търг, председателят на комисията проверява присъствието на членовете и в случай, че отсъства член на комисията, отсъстващият се замества от резервен член и обявява откриването на търга.
 2. Когато е закупена повече от една документация и на публичния търг се яви само един участник, същият се отлага с 1 час. Ако и след този срок не се яви друг участник, търг не се провежда.
 3. Председателят на комисията предупреждава присъстващите, че са длъжни да спазват утвърдените тръжни правила и реда в залата. При неспазване на дадените указания, същият предупреждава съответното лице, че при повторно нарушение ще бъде отстранено от залата.
  При повторно нарушение, лицето (включително и ако е участник в процедурата или негов представител или пълномощник), се отстранява от залата и от участие, като при необходимост се изисква съдействие от охраната на сградата, а при отказ се уведомяват органите на полицията.
 4. По преценка на председателя може да бъде преустановено провеждането на търга. Със заповед на Кмета на Общината се насрочва нова дата за провеждането му. Търгът започва от действието, при което е бил прекъснат и обявените до този момент за спечелили участници за отделни имоти, респективно закупилите документация, запазват правата си. Фактите и обстоятелствата по прекъсването се отразяват в протокола.
 5. Когато за провеждането на публичен търг за даден обект не се регистрира нито един участник, както и когато не бъде допуснат участник, комисията го обявява за не проведен и се провежда нов търг за този обект.
 6. Когато за провеждането на публичен търг за даден обект е допуснат един участник, търг не се провежда. При следващ търг за този обект, кметът може да го обяви за повторен.
  При обявяване на повторен публичен търг, когато е допуснат само един участник, същият се обявява за спечелил, ако ценовото му предложение е не по-ниско от началната тръжна цена, увеличена с една стъпка за наддаване.
 7. При закъснение на участник или негов представител след откриване на публичния търг с явно наддаване, същият може да се допусне до участие за съответния обект с решение на тръжната комисия, ако не е приключило обявяването на допуснатите участници.
 8. Участниците в търга представят пред комисията документ за самоличност, нотариално заверено пълномощно в оригинал или нотариално заверен препис, когато участникът се представлява от пълномощник. За кандидатите - юридически лица, актуалното състояние се установява от Търговския регистър. Пред комисията се представя надписан плик с името на участника и наименованието на обекта, предмет на публичния търг, съдържащ следните документи:

  8.1. Заявление за участие;
  8.2. Квитанция за закупена тръжна документация до ….. часа на .......... год. в размер на … лева /с ДДС/ за всеки обект – оригинал;
  8.3. Документ за депозит, внесен до ..... часа на .......... год. – оригинал /посочва се датата на търга и № на обекта, за който ще се участва/;
  Депозитите за участие в търга се внасят само по банкова сметка на община Стара Загора: „УниКредит Булбанк“ АД, ВIС код: UNCRBGSF, IВАN: ВG 65 UNCR 7000 332 223 6387.
  8.4. Декларация за липса на задължения към община Стара Загора;
  Справка за задълженията на кандидатите, за участие в търга се извършва служебно от общинска администрация към датата на търга.
  8.5. Декларация за оглед на обекта и запознаване с тръжните правила;
  8.6. Нотариално заверено пълномощно – заверено копие /вярно с оригинала/, когато участникът се представлява от пълномощник.
  След приключване на процедурата, документите остават на съхранение в общината.

 9. Комисията проверява дали са спазени условията за участие в търга, представените документи и обявява редовността на предложението. При отстраняване от участие се посочва конкретното основание за това.
  Не се допускат до участие в търга кандидати, които не отговарят на изискванията посочени в т. 8 или са декларирали неверни данни.
 10. Председателят обявява началната тръжна цена и стъпката на наддаване, като поканва последователно по реда на подаване на документите всички допуснати участници в търга да потвърдят устно началната тръжна цена.
 11. Наддаването се извършва чрез гласно обявяване от участниците на последователни суми над началната цена, всяка от които е по-висока от предходната с една стъпка на наддаване, разграничени от председателя на тръжната комисия със звуков сигнал. Последователността, в която участниците обявяват предложенията си, се определя от реда на подаване на документите за участие в търга.
  Обявената от участника сума го обвързва към комисията и другите участници в търга без право на позоваване на грешка.
 12. В случай, че някой от участниците в публичния търг след изрична покана от председателя не потвърди първоначалната тръжна цена, както и ако никой от участниците не предложи цена по-висока поне с една стъпка над първоначалната, внесените от тях депозити не се възстановяват.
 13. При пропускане на реда на някой от участниците, участникът обявил последната достигната цена, може да посочи следващата по размер сума, увеличена със стъпката на наддаване.
 14. Председателят прави предупреждение преди третото обявяване на последната предложена цена, че е последно и ако няма друго предложение, обявява приключване на наддаването със звуков сигнал. Председателят обявява спечелилия участник и закрива публичния търг за този обект.
  По описаната до т. 14 процедура се провежда търг за всеки един обект от списъка.
 15. В случаите, когато кандидат, който вече е участвал за един обект с документите изброени в т. 8 и одобрени от комисията, заяви участие за повече обекти в търга, за всеки следващ обект представя в плик следните документи:

  15.1. Заявление за участие;
  15.2. Квитанция за закупена тръжна документация до ..... часа на .......... год. в размер на … лв. /с ДДС/ за всеки обект – оригинал;
  15.3. Документ за депозит, внесен до ..... часа на .......... год. – оригинал /посочва се датата на търга и № на обекта, за който ще се участва/;
  Депозитите за участие в търга се внасят само по банкова сметка на община Стара Загора: „УниКредит Булбанк“ АД, ВIС код: UNCRBGSF, IВАN: ВG 65 UNCR 7000 332 223 6387.
  15.4. Декларация за оглед на обекта и запознаване с тръжните правила;
  15.5. Декларация за липса на задължения към община Стара Загора;
  15.6. Копие от документ по т. 8.6.

 16. След закриването на търга, депозитите на неспечелилите и отстранените участници, се освобождават по разпореждане на председателя на комисията, само по банков път, след представяне на удостоверение за актуална банкова сметка в отдел „Счетоводство“, ет. 4, на Общината.
 17. Не се възстановяват депозитите на не явилите се или неподали предложение участници, както и в случаите предвидени в т. 12 от тръжните правила.
 18. Депозитът на обявения за спечелил участник се задържа и се прихваща срещу продажната цена на съответното вещно право.
 19. 3а резултатите от търга комисията съставя протокол в два екземпляра, който се подписва от всички членове на комисията и от спечелилия участник. Един от екземплярите се връчва срещу подпис на обявения за спечелил участник. При писмено поискване от друг участник, същият има право да получи копие от протокола.
 20. Въз основа на резултатите от публичния търг, Кметът на общината издава заповед, с която определя класирането до второ място, спечелилия участник и отстранените участници.
 21. Заповедта по т. 20 се издава в 7 /седем/-дневен срок от приключване на процедурата по провеждането на публичния търг и се обявява на информационното табло в партера на Общината. При поискване от заинтересован участник, същият има право да получи копие от заповедта.
  Заповедта може да се оспори от заинтересуваните участници в публичния търг в 14 - дневен срок от деня на обявяването ѝ по реда на Административно-процесуалният кодекс /АПК/.
 22. След изтичане на срока за обжалване, спечелилите следва да се явят в стая 616 на Общината, за получаване на последваща заповед на Кмета, в която са посочени реда, начина и условията на плащане на цената, както и всички нормативно определени данъци и такси, които купувачът следва да внесе.
  Обявеният за спечелил участник е длъжен в срока указан в заповедта по т. 22 да извърши дължимите плащания.
 23. Ако спечелилият не внесе дължимите суми до изтичане на определения срок, той губи правата си за сключване на договора, както и внесения депозит. В този случай Кметът на общината може да покани за плащане в определен срок и сключване на договор класиран участник, предложил следваща по размер цена.
 24. Ако и следващият класиран участник не внесе дължимите суми в определения срок, се обявява и провежда нов публичен търг.
 25. Между спечелилия търга и Община Стара Загора се сключва договор за продажба /приложен в тръжната документация/, след представяне на платежните документи в стая 616.
 26. Договорът за продажба се вписва от купувача в Агенция по вписване - Служба по вписванията - Стара Загора, като всички разходи по вписването са за негова сметка. Три екземпляра от вписания договор се представят в отдел “Разпореждане с общинска собственост”, стая 616.
 27. Специфични условия: В зависимост от предназначението и състоянието на отделните обекти, определени със Заповедта на Кмета за откриване на търга.

Справки или друга информация, свързана с обектите, предмет на разпоредителна сделка: отдел „Разпореждане с общинска собственост“ стая 616 или 618 в сградата на Общинска администрация, тел. 042/614 676 и 614 678, както и кмет/кметски наместник за обектите в селата.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали