Устройство на територията, строителство и инвестиции

Янчо Димитров Калоянов

заместник-кмет Устройство на територията, строителство и инвестиции

  • град Стара Загора, бул Цар Симеон Велики № 107
  • (042) 614 656, 600 416

Временно се преустановява платеното паркиране за леки автомобили на паркинга на парк "Артилерийски"

Във връзка със стартиралите дейности по проект за ремонт и разширение на ул. „Капитан Петко Войвода“ в Стара Загора и въведената временна организация на движение по ул. „Одринска епопея“, където се забранява престоят и паркирането на автомобили с цел безпрепятственото преминаване на автобусите на градския транспорт, временно се преустановява платеното паркиране…

Започват дейностите по проекта за ремонт и разширение на ул.“Капитан Петко Войвода“ в Стара Загора

Във връзка с осигуряване на безопасното организиране и изпълнение на строително – монтажните работи по обект „Разширение на ул. Капитан Петко Войвода с о.т. 8204 – о.т. 8192, гр. Стара Загора“, за времето от 16.06.2021 до 15.10.2021.  включително ще бъде спряно движението на личен, обществен, договориран транспорт и на МПС-та…

Второ специализирано обучение за въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) се проведе в Общинска администрация Стара Загора

На 3 и 4 юни 2021г. в Общинска администрация Стара Загора се проведе второ специализирано обучение на служители във връзка с реализацията на Проект № BG05SFOP001-2.014-0001 „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“ 2019-2020, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз…

Отличиха най-добрите идейни проекти в конкурса за идеен проект на Многофункционална спортна зала в Стара Загора

На официална церемония днес бяха връчени наградите на лауреатите в конкурса за идеен проект на Многофункционална спортна зала, която ще бъде изградена в старозагорския парк „Артилерийски“. Идейното предложение на „Атек – ВД“ ЕООД, гр. София  събра най-висока оценка в обявения по реда на ЗОП „Открит конкурс за идеен проект за…

Обявления

Заповед № 19-13-97 от 16.06.2021 - план за застрояване

На основание чл.135, ал.3, чл. 134, ал. 2, т.6 и чл. 113, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, по заявление с вх. № 19-06-204 от 28.05.2021 г. и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Неделчо Димитров Николаев и Димитър Динев Димитров да възложат изработване на ПУП - изменение…

Заповед № 19-13-96 от 10.06.2021 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл. 124а, ал.2, чл.110 ал.1 т.1 и чл.17, ал.2, т.3, от ЗУТ, заявление вх. № 19-06-231 от 09-06-2021 г., Предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ от 29.04.2021 г.,  с решение по т. 1.12 от протокол № 21 от 09.06.2021 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането…

Заповед № 19-13-93 от 09.06.2021 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-93 от 09.06.2021 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава Изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Оряховица, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1868 / 20.12.1976 г., в…

Заповед № 19-13-94 от 10.06.2021 - план за застрояване

На основание чл. 124a, ал. 2 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-193 от 20.05.2021 г., с решение по т. 1.2 от протокол № 19 от 26.05.2021 г. и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „Групмел“ ООД да възложи изработване на Подробен…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали