Визия и цели за развитие на община Стара Загора

Визия за развитие на община Стара Загора до 2027 г.

СТАРА ЗАГОРА – модерна, просперираща община с иновативна и конкурентоспособна икономика, с балансирано териториално развитие, качествени услуги и привлекателно място за живот на своите граждани, като се използва местния потенциал, богатото природно и културно-историческо наследство.


Стратегически цели

Главна цел за развитие на Община Стара Загора, съгласно Плана за интегрирано развитие 2021 – 2027 г.

Да бъде постигнато интегрирано устойчиво развитие в община Стара Загора, като се насърчи икономическата активност, да се подкрепи процеса на зелен преход и едновременно с това да се стимулира икономическия растеж, като тези мерки да доведат до повишен стандарт и качество на живот за жителите на общината, грижа за околната среда, свързаност, благоустрояване на населените места и подобряване на образователните услуги и внедряване на иновации.

 • Стратегическа цел 1

Създаване на условия за устойчив икономически растеж и енергиен преход

 • Стратегическа цел 2

Повишаване на качеството на живот, жизнения стандарт и подобряване на достъпа до услуги чрез прилагане на интегрирани политики

 • Стратегическа цел 3

Опазване на околната среда и адаптация към климатичните промени, изграждане на транспортна инфраструктура и мобилност


Приоритети по стратегическите цели

 • Приоритет 1

Конкурентна икономика

 • Приоритет 2

Качество на живот

 • Приоритет 3

Иновации, образование, заетост

 • Приоритет 4

Зелена и свързана община


Очаквани резултати

Така определените стратегически цели и приоритети за развитие в средносрочен план трябва да доведат до следните положителни промени в развитието на община Стара Загора:

 • Ускорено икономическо развитие и конкурентоспособна местна икономика;
 • Подкрепен енергиен преход и устойчиво неутрална спрямо климата икономика;
 • Повишено качество на живот с достъпни услуги;
 • Повишени възможности за квалификация и работа, насърчено предприемачество, включително в иновативни бизнеси;
 • Чиста околна среда и качествена зелена инфраструктура;
 • Благоустроени и свързани населени места в границите на общината.

Визията и целите за развитие на община Стара Загора ще бъдат постигнати чрез прилагане на интегриран подход за изпълнение на специфичните цели/мерки и проекти по всеки приоритет на отделните стратегически цели, залегнали в ПИРО 2021 – 2027г.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали