Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие “, Оперативна програма „Региони в растеж “2014-2020.

Информация се получава и на място в общинска администрация – ПАРТЕР, СТАЯ № 1.   Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано…

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

  100 % БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ НА ДОПУСТИМИТЕ СГРАДИ 042/614 601 – ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН на Община Стара Загора за въпроси и информация относно програмата  – електронна поща за въпроси Информация се получава и…

Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

Описание на услугата: Пътните превозни средства с животинска тяга се регистрират в кметството на населеното място, а за град Стара Загора в съответното административно бюро по местоживеене. Регистрацията на пътните…

Издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения по време на панаири, базари

  Документи, които се прилагат към заявлението:- копие от удостоверение за регистрация или актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;- удостоверение за липса на задължения към НАП;- копие от документ за…

Издаване на разрешение за ползване на общинска земя за поставяне на преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане върху общински терени - чрез жребий

Документи, които се прилагат към заявлението:- копие от удостоверение за регистрация или актуално удостоверение за вписване в търговския регистър; - удостоверение за липса на задължения към НАП;- удостоверение за липса на…

Издаване на разрешение за поставяне на маси със столове за консумация пред заведения за хранене и развлечения

   Документи, които се прилагат към заявлението:- копие от документ за собственост или договор за наем на заведенията за хранене и развлечения; -  копие от удостоверение за категоризация на заведението за…

Издаване на разрешение за ползване на общинска земя за поставяне на преместваеми съоръжения и елементи за амбулантна търговия

  Документи, които се прилагат към заявлението:- копие от удостоверение за регистрация или актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;- удостоверение за липса на задължения към НАП; - копие от документ за…

Административна регистрация на кучета

  Документи, които се прилагат към декларацията:- копие на ветеринарно-медицински паспорт; - документ за платена такса;- 2 бр. снимки - паспортен формат.Срок: 3 дниТакса: За притежаване на куче собственикът заплаща…

Горещ телефон
за сигнали