Учредяване на настойничество и попечителство

Необходими документи: - Заявление - Документ за самоличност - Съдебно решение за поставяне под пълно или ограничено запрещение Срок за предоставяне на услугата:  След учредяване на настойническото или попечителското дело Такса: няма    

Уведомление за избор или промяна на режим на имуществени отношения

Информация за услугата Длъжностното лице по гражданското състояние във всеки случай на съставяне или отбелязване на промени в акт за сключен граждански брак незабавно изпраща уведомление по чл. 19, ал. 2 от Семейния кодекс (СК) до териториалното звено на Агенцията по вписванията по седалището на съответния окръжен съд, в района…

Издаване на Удостоверение за правно ограничение

Искане598.46 KB Документи, които се прилагат към искането: - Документ за самоличност -когато се подава на гише - Документ за платена такса Срок за предоставяне на услугата:7 дни бърза услуга - в рамките на 3 работни дни експресна услуга - в рамките на 1 работен ден(8 работни часа)   Такса:3.00…

Издаване на Многоезично извлечение от актове за гражданско състояние (раждане, граждански брак, смърт)

Заявление за издаване на многоезично извлечение за раждане Заявление595.21 KB   Заявление за издаване на многоезично извлечение за сключен граждански брак Заявление552.22 KB   Заявление заиздаване на многоезично извлечение от акт за смърт Заявление585.71 KB Документи, които се прилагат към заявлението: - Документ за самоличност - когато се подава на…

Промяна на имена след съдебно решение

Необходими документи:- Съдебно решение- Документ за самоличност- Изрично пълномощно - в случаите, когато искането се подава от пълномощник- При необходимост: други документи Срок за предоставяне на услугата: 1 ден (8 работни часа) Такса: няма  Подаване на гише Услугата може да бъде заявена на Работни места № 1, 2, 3 и 4 в Центъра за услуги…

Издаване на Удостоверение за постоянен адрес - към датата на заявяване

  Описание на услугата Удостоверение за постоянен адрессе издава и когато е необходимо да бъде удостоверен последният заявен постоянен адрес от едно лице. Искане598.46 KB   Документи, които се прилагат към искането: - Документ за самоличност -когато се подава на гише - Документ за платена такса - Изрично пълномощно -…

Издаване на Удостоверение за настоящ адрес - към датата на заявяване

  Описание на услугата Удостоверение за настоящ адрессе издава и когато е необходимо да бъде удостоверен последният заявен настоящ адрес от едно лице. Искане598.46 KB   Документи, които се прилагат към искането: - Документ за самоличност -когато се подава на гише - Документ за платена такса - Изрично пълномощно -…

Издаване на Удостоверение за промени на постоянен адрес

  Описание на услугата Удостоверението се издава за удостоверяване на постоянните адреси, които едно лице е имало от 1 януари 2000 г. Искане598.46 KB Документи, които се прилагат към искането: - Документ за самоличност -когато се подава на гише - Документ за платена такса - Изрично пълномощно - в случаите,…

Установяване наличието на българско гражданство

Описание на услугата58.85 KB Молба227.37 KB Документи, които се прилагат към молбата: - Документ за самоличност на титуляра, на родител/настойник (за малолетни и непълнолетни деца) или нотариално заверено пълномощно (когато документите не се подават от заинтересованото лице) - Актуална снимка паспортен формат - 2 бр. - Заверено копие от акт…

Горещ телефон
за сигнали