Категоризация на заведения за хранене и развлечения

Документи, които се прилагат към заявлението:  1. декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата…

Категоризация на места за настаняване

Документи, които се прилагат към заявлението:Лицето, което ще извършва хотелиерство в място за настаняване, или упълномощено от него лице подава до кмета на Община Стара Загора заявление за категоризиране по…

Вписване на промяна в обстоятелствата на категоризиран туристически обект - заведение за хранене и развлечения

Документи, които се прилагат към заявлението:  1. копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава…

Вписване на промяна в обстоятелствата на категоризиран туристически обект - място за настаняване

Документи, които се прилагат към заявлението: 1. копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава…

Прекратяване категоризацията на туристически обект

Заявление за прекратяване на категоризация от физическо лицеЗаявление за прекратяване на категоризация от ЕТ или юридическо лицеДокументи, които се прилагат към заявлението:- Удостоверение за категоризиране – оригинал;- Копие на документ…

Потвърждаване категорията на туристически обект - заведение за хранене и развлечения или място за настаняване

    Документи, които се прилагат към заявлението: 1. копие на удостоверението за категоризация на туристическия обект;2. копие на актуален договор за наем на туристическия обект, в случай, че лицето…

Издаване на Разрешение за удължено работно време след 23:00 часа на търговските обекти по чл.7, ал.5 от наредбата за обществения ред в община Стара Загора

  Документи, които се прилагат към заявлението: - Копие от документ, удостоверяващ основанието, на което лицето извършва търговска дейност – документ за собственост или договор за наем.- Декларация за липса на…

Издаване на Разрешение за удължено работно време след 23:00 часа на заведения за хранене и развлечение и зали за хазартни игри

    Документи, които се прилагат към заявлението: - Копие на удостоверение за утвърдена категория или временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на туристически обекти по Закона за туризма,…

Подаване на Справка - декларация за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване

Декларация за електронния адрес на подателя Справка-декларация за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване Регистър за настанените туристи Такса: няма Подаване на гишеУслугата може да бъде заявена на Работно…

Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

Формуляри Заявление за издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи - Правно основание чл. 57 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) чл. 35-40 от Наредба за рекламната и информационна дейност…

Горещ телефон
за сигнали